Co powinno być w instrukcji eksploatacji

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych wymaga, aby prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji. Powinny one zawierać:

Co powinno być w instrukcji eksploatacji

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych wymaga, aby prace eksploatacyjne przy tych urządzeniach prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji. Powinny one zawierać:

1) charakterystykę urządzeń energetycznych;

2) opis układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;

3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;

4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;

6) wymagania dotyczące konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;

8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;

9) właściwą organizację prac eksploatacyjnych;

10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Instrukcja eksploatacji powinna być na bieżąco aktualizowana przez prowadzącego eksploatację (według rozporządzenia jest to instytucja, firma lub osoba zajmująca się eksploatacją urządzenia, niekoniecznie jego właściciel – przyp. red.). W instrukcji należy umieścić terminy okresowych sprawdzań instalacji.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”, specjalista do spraw pomiarów