Co oznaczają litery w numerach Polskich Norm

Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie, a w ślad za nią zmianom ulegają Polskie Normy. Widać to w ich oznaczeniach.

Co oznaczają litery w numerach Polskich Norm

Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie, a w ślad za nią zmianom ulegają Polskie Normy. Widać to w ich oznaczeniach.

Seria norm oznaczana literami PN-IEC stanowiąca tłumaczenia norm międzynarodowych była zastępowana tłumaczeniami norm europejskich i oznaczana literami PN-EN. Natomiast dokumenty harmonizacyjne (HD) wprowadzane przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) są oznaczane przez Polski Komitet Normalizacyjny literami PN-HD.

W obszarach nieobjętych normalizacją europejską PKN wprowadza normy identyczne z normami międzynarodowymi.

Oznaczenia norm:

PN-N – Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza następującą dziedzinę normalizacji: nauka, oświata, kultura, dokumentacja, poligrafia;

PN-ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową;

PN-EN – Polska Norma wprowadzająca normę europejską;

PN-EN ISO – Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez CEN za normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISO i CEN.

Oznaczenia spotykane w numerach norm: A – zmiana do normy publikowana oddzielnie, Az – zmiana krajowa do normy publikowana oddzielnie, AC – poprawka do normy publikowana oddzielnie, Ap – poprawka krajowa do normy publikowana oddzielnie, +AC – norma z włączoną do treści poprawką, +A2 – norma z włączoną do treści zmianą nr 2, Ak – arkusz krajowy do PN-EN, PN-ISO (IEC), Ad – dodatek do normy publikowany oddzielnie.

Od 2013 roku PKN wprowadził nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN). Obecnie nowy numer referencyjny zawiera także miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345:2013-03, w którym „03” oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy.

Przyjęto zasadę nadawania kolejnej wersji (zwykle polskiej) numeru referencyjnego na podstawie pierwszej wersji językowej, np. jeżeli wersja angielska wydana w roku 2006 miała numer PN-HD 60364-4- 443:2006E, to numer normy wydanej następnie w polskiej wersji językowej zawiera ten sam rok PN-HD 60364-4-443:2006P, niezależnie od daty publikacji tej wersji.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby InżynierówBudownictwa
Słowa kluczowe:
Polskie Normy