Co obejmuje procedura badań LPS

Norma PN-EN 62305-3:2011 – wersja polska – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia przewiduje konieczność wykonywania okresowych kontroli i konserwacji instalacji odgromowej w odstępach czasu, jakie określono ze względu na charakter poddawanego ochronie obiektu, tj. ze względu na problemy korozji i klasę LPS. Pełne oględziny i badania są zalecane co dwa do czterech lat.

Co obejmuje procedura badań LPS

Norma PN-EN 62305-3:2011 – wersja polska – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia przewiduje konieczność wykonywania okresowych kontroli i konserwacji instalacji odgromowej w odstępach czasu, jakie określono ze względu na charakter poddawanego ochronie obiektu, tj. ze względu na problemy korozji i klasę LPS. Pełne oględziny i badania są zalecane co dwa do czterech lat.

Procedura badań oraz program konserwacji LPS powinien obejmować m.in:

  • sprawdzenia galwanicznej ciągłości instalacji LPS,

  • pomiar rezystancji układu uziomów względem ziemi.

Dodatkowo norma zawiera zapis, że każdy lokalny uziom powinien być poddany oddzielnie pomiarom w stanie rozłączonym zacisku probierczego między przewodem odprowadzającym a uziomem (pomiar odseparowany). Jeżeli rezystancja uziemienia układu uziomów jako całości przekracza 10Ω,zalecane jest upewnienie się, czy uziom spełnia wymagania w zakresie wymiarów podane na rys. 1.


Rys. 1. Minimalne długości l1 pojedynczego uziomu w zależności od rezystywności gruntu i klasy LPS

W zapisach normy dotyczących badań i pomiarów LPS można znaleźć również kilka dalszych zaleceń dotyczących wykonywania pomiarów rezystancji uziomów. W załączniku dotyczącym obiektów zagrożonych wybuchem uszczegółowiono wymagania w zakresie wykonywania w pomiarów rezystancji uziomów w takich obiektach.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Rzeczoznawca SEP, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Słowa kluczowe:
instalacja odgromowaLPS