Co obejmują oględziny oświetlenia, gdy nie mamy jego dokumentacji

Oględziny oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach, gdzie brakuje dokumentacji oświetlenia, przeprowadza się w inny sposób niż w miejscach, których dokumentacją dysponujemy.

Co obejmują oględziny oświetlenia, gdy nie mamy jego dokumentacji

Oględziny oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach, gdzie brakuje dokumentacji oświetlenia, przeprowadza się w inny sposób niż w miejscach, których dokumentacją dysponujemy.

Wskazówki podaje Komentarz Polskiego Komitetu Oświetleniowego dotyczący polskiej normy PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Wytyczne dotyczące zakresu oględzin zasadniczo różniące się od postępowania w sytuacji, gdy dysponujemy dokumentacją projektową. Oględziny te powinny obejmować określenie:

–rodzaju i liczby zainstalowanych opraw oświetleniowych zarówno wchodzących w skład oświetlenia podstawowego, jak i ew. awaryjnego,

–rodzaju i parametrów zainstalowanych źródeł światła,

–rozmieszczenia opraw oświetleniowych (wskazane jest sporządzenie planu),

–liczby i usytuowania nieczynnych lamp,

–rodzaju oraz rozmieszczenia stanowisk pracy oraz pól zadania wzrokowego i pól ich bezpośredniego otoczenia (naniesienie na plan),

–ewentualnego występowania zjawisk stroboskopowych i sposobów ich ograniczenia,

–ewentualnych występujących na stanowiskach pracy odbić dekontrastujących lub olśnień odbiciowych,

–ewentualnego występowania urządzeń ograniczających rozchodzenie się światła,

–stanu zanieczyszczenia urządzeń oświetleniowych oraz powierzchni przegród budowlanych.

Komentarz zawiera diagram określający tok postępowania przy wyznaczaniu punktów pomiarowych w sytuacji braku dokumentacji projektowej. Rozróżniono w nim dwie sytuacje: w przypadku pomieszczenia niezagospodarowanego oraz pomieszczenia zawierającego wyposażenie.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa