Co mówi znak CE

Znak CE nie potwierdza jakości produktu czy jego bezpieczeństwa lub pochodzenia z Unii Europejskiej . Oznacza coś innego.

Co mówi znak CE

Znak CE nie potwierdza jakości produktu czy jego bezpieczeństwa lub pochodzenia z Unii Europejskiej. Oznacza coś innego.

Zasadą obowiązującą w Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów, osób i kapitału. Państwa członkowskie UE zdecydowały się na zniesienie wszelkich barier w handlu między sobą oraz na ustanowienie wspólnej polityki wobec partnerów spoza UE. W ten sposób powstał obszar Jednolitego Rynku Europejskiego. Produkty wprowadzane do obrotu na tym obszarze muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w prawie. Oznakowanie przez producenta wyrobu znakiem CE jest deklaracją, że produkt ten spełnia wymagania unijne.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel na własną odpowiedzialność umieszcza oznakowanie CE na produkcie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności oraz po wystawieniu deklaracji zgodności WE. W zależności od ryzyka, jakie stwarza produkt, oraz w zależności od uregulowań zawartych w dyrektywach przewidziane są różne procedury oceny zgodności. Znak CE stanowi deklarację producenta, że wprowadzany do obrotu wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone przepisami. Przy czym znak CE nie jest certyfikatem bezpieczeństwa, ponieważ jego znaczenie jest szersze – oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również na przykład emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu albo zużycia energii.

Konsument, kupiwszy w dowolnym państwie Unii Europejskiej wyrób oznakowany CE, zyskuje pewność, że może go bezpiecznie i bezproblemowo używać w swoim kraju.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
znak CE