Boisko szkolne nie może zanieczyszczać światłem okolicy

Obiekty rekreacyjne i boiska szkolne z reguły znajdują się w pobliżu budynków mieszkalnych. Z tego względu bardzo ważną sprawą jest takie usytuowanie oraz dobór opraw oświetleniowych, aby nie występowało zjawisko „zanieczyszczenia światłem” otaczającej przestrzeni oraz aby światło nie padało w okna sąsiednich budynków.

Boisko szkolne nie może zanieczyszczać światłem okolicy

Obiekty rekreacyjne i boiska szkolne z reguły znajdują się w pobliżu budynków mieszkalnych. Z tego względu bardzo ważną sprawą jest takie usytuowanie oraz dobór opraw oświetleniowych, aby nie występowało zjawisko „zanieczyszczenia światłem” otaczającej przestrzeni oraz aby światło nie padało w okna sąsiednich budynków.

Wymagania w zakresie światła przeszkadzającego zawiera norma PN-EN 12193:2008 – wersja angielska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie. Są to wymagania podobne do zawartych w projekcie zmian ustępu 6 w paragrafie 293 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ważną sprawą jest takie ukształtowanie odbłyśnika oprawy, aby cały strumień świetlny kierowany był na oświetlaną powierzchnię. Jeżeli jednak mimo zastosowania odpowiednich opraw oświetleniowych i właściwego ich usytuowania, światło obiektu rekreacyjnego lub szkolnego przeszkadza mieszkańcom okolicznych budynków, niezbędne jest stosowanie ekranów przesłaniających.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa