Błędy w wykonaniu instalacji powodujące pożary

Instalacja elektryczna najczęściej wywołuje pożar na skutek popełnienia podczas jej projektowania i wykonywania następujących błędów:

Błędy w wykonaniu instalacji powodujące pożary

Instalacja elektryczna najczęściej wywołuje pożar na skutek popełnienia podczas jej projektowania i wykonywania następujących błędów:

1)     niewłaściwy dobór lub użycie zbyt małych przekrojów przewodów w stosunku do projektowanego obciążenia – co powoduje przeciążenia i niszczenie izolacji;

2)     stosowanie złych przewodów w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych czy podatnych na korozję oraz brak dodatkowej ochrony przed zawilgoceniem przewodów;

3)     zbyt silne zginanie przewodów lub ich nadmierne naciąganie – co jest przyczyną pękania izolacji i żył, a w następstwie prowadzi do iskrzenia lub zwarcia;

4)     instalowanie puszek rozgałęźnych, gniazd wtyczkowych i wyłączników na podłożach palnych bez stosowania izolacyjnych podkładek większych;

5)     niestosowanie złącz śrubowych lub lutowania, a skręcenie przewodów – przez co może wystąpić iskrzenie lub powstawanie łuków elektrycznych;

6)     wykonywanie prowizorycznych instalacji.

Nieprzeprowadzanie konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych również ma istotny wpływ na powstanie zagrożenia pożarowego. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą do takich następstw, jak:

1)     obluzowanie gniazd wtyczkowych czy połączeń w puszkach rozgałęźnych – co może spowodować iskrzenie i powstawanie łuków elektrycznych, niszczenie izolacji i zwarcia;

2)     obluzowanie mocowań przewodów do ścian powodujących zwisy, łatwość uszkodzeń mechanicznych czy pękanie żył w przewodach – może nastąpić iskrzenie, grzanie się przewodów i zwarcia;

3)     zanieczyszczenia przewodów w otwartych puszkach rozdzielnych (zakurzenie czy pokrycie pajęczyną) – wówczas przewody ulegają szybko korozji, co przy nieznacznym obluzowaniu może doprowadzić do iskrzenia;

4)     niezabezpieczenie kloszami opraw oświetleniowych – może to doprowadzić do nagrzewania się materiałów, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie opraw.

Autor:  mgr inż. Tomasz Karwat, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich,rzeczoznawca IR SEP i NOT,wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich