Błędy w instalacjach elektrycznych wskazane w rozporządzeniu o ochronie przeciwpożarowej

Jednym z przepisów dotyczącym instalacji elektrycznych i ochrony przed pożarem jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracjiz 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami). W rozdziale 2 paragraf 4.1 wymienione zostały niedozwolone czynności, które mogą spowodować pożar, w tym m.in.:

Błędy w instalacjach elektrycznych wskazane w rozporządzeniu o ochronie przeciwpożarowej

Jednym z przepisów dotyczącym instalacji elektrycznych i ochrony przed pożarem jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracjiz 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami). W rozdziale 2 paragraf 4.1 wymienione zostały niedozwolone czynności, które mogą spowodować pożar, w tym m.in.:

  • „użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia (punkt 2);
  • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta (punkt 7);
  • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

                   a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),

                    b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V (punkt 8);

  • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki (punkt 9);
  • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem (punkt 10)”.
Autor: mgr inż. Tomasz Karwat, rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich
Słowa kluczowe:
ochrona przeciwpożarowa