Bezpieczne odległości linii elektroenergetycznych do 1 kV z przewodami pełnoizolowanymi od budynków

Elementy linii elektroenergetycznych do 1 kV z przewodami pełnoizolowanymi w miejscach zbliżeń do budynków lub w odcinkach stanowiących przyłącza muszą być tak umieszczane, aby były zachowane bezpieczne odległości od poszczególnych części budynków.

Bezpieczne odległości linii elektroenergetycznych do 1 kV z przewodami pełnoizolowanymi od budynków

Elementy linii elektroenergetycznych do 1 kV z przewodami pełnoizolowanymi w miejscach zbliżeń do budynków lub w odcinkach stanowiących przyłącza muszą być tak umieszczane, aby były zachowane bezpieczne odległości od poszczególnych części budynków.

W tabeli 1 zestawiono wymagania dotyczące zbliżeń w pionie, a w tabeli 2 w poziomie. Kąt między przewodami przyłącza a ścianą budynku nie powinien być mniejszy niż 15o.

Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe w warunkach normalnych pełnoizolowanych przewodów linii napowietrznych na napięcie do 1 kV od części budynku według N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi

Części obiektu budowlanego

Odległość pionowa [m]

Trudno dostępne części budynku

0,2

Podłoga balkonu lub tarasu

2,5

Pozostałe łatwo dostępne części budynku

1,5

Najbliższa w stosunku do przewodów linii umieszczonych na ścianie krawędź drzwi lub balkonu

0,2

Tabela 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości poziome w warunkach normalnych pełnoizolowanych przewodów linii napowietrznych na napięcie do 1 kV od części budynku [1]

Części obiektu budowlanego

Odległość pozioma [m]

Strefa wokół balkonu lub tarasu 2,5 m nad podłogą i 0,5 m poniżej podłogi

1,0

Strefy przy otworze okiennym 0,5 m poniżej i powyżej krawędzi okna

1,0

Trudno dostępne części budynku

0,2

Odstęp od ściany w przypadku prowadzenia linii na wysięgnikach

0,2

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa