Protokół pomiarowy 2018 r.

Protokół pomiarowy 2018 r.

Protokół pomiarowy 2018 r.

Obowiązująca już ponad rok nowa wersja Normy PN-HD 60364-6, czy zeszłoroczna edycja Normy PN-HD 60364-4-41, to przykłady dokumentów normalizacyjnych zmienionych w ostatnich miesiącach. Zmiany te należy uwzględniać przy przeprowadzaniu sprawdzeń instalacji elektrycznej i ich dokumentowaniu.

W ostatnim czasie zostało wprowadzony kilka ważnych norm, według wymagań których powinno się sprawdzać instalacje elektryczne. Przedstawiony w tekście przykład protokołu z przeglądu rozdzielnicy jest dokumentacją pomiarów wykonanych według aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Ich spis znajdą państwo w rozdziale PRZEPISY PRAWNE I NORMY protokołu.

 

PROTOKÓŁ nr 1/2018

z przeglądu Rozdzielnicy RT-A 1.0. zlokalizowanej
w pomieszczeniu RGnn, poziom 0.

Zleceniodawca: Nazwa zleceniodawcy

ul. Piękna 0

00 - 000 Warszawa

Nazwa i adres firmy

Data: 2018-01-20

Spis treści

1. DANE OBIEKTU

2. WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA

3. ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY

5. OGLĘDZINY ROZDZIELNICY RT-A 1.0.

6. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

7. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO AUDYTU TERMOWIZYJNEGO

8. ORZECZENIE

9. OKRES WAŻNOŚCI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

10. ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU NAPRAWY USTEREK W PROTOKOLE POMIAROWYM

11. ZAŁĄCZNIKI

  

 1.    Dane obiektu.

Dane Zleceniodawcy

Nazwa firmy: Nazwa firmy

Adres: ul. Piękna 0, 00-000 Warszawa

Opis firmy: Firma zajmuje ………………..

Rozpoznany układ sieci: TN-C i TN-S

Występowanie pomieszczeń

zagrożonych wybuchem: NIE

Występowanie stref mokrych: TAK

Obiekt składa się z pomieszczeń produkcyjnych i korytarzy.

 1.      Wykaz osób przeprowadzających badania.

   Oględziny, pomiary obwodów i urządzeń elektrycznych zostały przeprowadzone przez zespół w składzie:

 1. Jan Kowalski – kierownik zespołu – dr (św. kw. E + D bez ograniczeń)

(świadectwo kwalifikacyjne na prace pomiarowo-kontrolne bez ograniczeń w zakresie Eksploatacji nr 516/0002/18 w zakresie Dozoru nr 516/0003/18 zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2003 r.)

 1. Bartosz Nowak – technik (św. kw. E + D do i powyżej 1kV)

(uprawnienia na prace w zakresie Eksploatacji nr 665/E1/0015/17 w zakresie Dozoru nr 665/D1/0016/17)

 1. Robert Bąk – technik (św. kw. E + D do i powyżej 1kV)

(uprawnienia na prace w zakresie Eksploatacji nr E1-0015/755/16 w zakresie Dozoru nr D1-0016/755/16)

 1.    Zakres wykonywanych badań.

Wymagane przez obowiązujące przepisy pomiary elektryczne i ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonano dla pomieszczenia RGnn. Jednocześnie wykonano oględziny oraz pomiary termowizyjne.

 1.      Przepisy prawne i normy.

   Pomiary wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższych aktach prawnych i dokumentach normalizacyjnych:

 1. PRAWO BUDOWLANE – ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 ze zm.).

 2. PRAWO ENERGETYCZNE – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, Dz.U. z 1998 r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668 ze zm.)i.

 3. PBUE – „Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, opracowane przez Instytut Energetyki, według stanu prawnego na 30 listopada 1996 r., wydane przez WEMA w 1997 r.

 4. Rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. nr 77, poz.492).

 5. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828).

 6. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r. nr 109, poz. 1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238; Dz.U. z 2008 r. nr 228, poz. 1514; Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 461 ze zm.).

 7. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6 – Sprawdzanie.

 8. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne.

 9. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

 10. PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów, a także samych przewodów.

 11. Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów – PN-EN 60998-1:2006; PN-EN 60998-2-1:2006; PN-EN 60998-2-2:2006; PN-EN 60999-1:2002; PN-EN 61210:2010.

 12. PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn; Wyposażenie elektryczne maszyn; Część 1 : wymagania ogólne.

 13. KODEKS PRACY – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

 14. USTAWA o PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z 24 sierpnia 1991 r.

 15. POLSKA NORMA PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

 16. POLSKA NORMA PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.

 17. POLSKA NORMA PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

 18. Zalecenia FLIR dotyczące wykonywania pomiarów w podczerwienie i oceny wyników przeprowadzonych prac pomiarowych.

 1.    Oględziny Rozdzielnicy RT-A 1.0.

Tabela nr 5.1 Zakres oględzin.

Lp.

Czynność

Ocena

1

Sprawdzenie odpowiedniego oznakowania przewodów fazowych, neutralnego N i ochronnego PE;

Pozytywny, dokonano prawidłowych oznaczeń przewodów.

2

Sprawdzenie właściwego doboru wyłącznika głównego i przewodu zasilającego;

Pozytywny, dostosowana nastawy wyzwalaczy do przekrojów przewodów i ich długotrwałej obciążalności.

3

Sprawdzenie dostępności i oznakowania głównego zacisku uziemiającego;

Pozytywny

4

Sprawdzenie odpowiedniego oznakowania (L1/L2/L3/N/PE) przewodu zasilającego;

Pozytywny

5

Sprawdzenie połączeń wyrównawczych na drzwiach szaf elektrycznych;

Negatywny, należy uzupełnić brakujące połączenia wyrównawcze.

6

Sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia szaf elektrycznych;

Pozytywny

7

Sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia otworów do wprowadzenia przewodów;

Pozytywny

8

Sprawdzenie prawidłowości zaślepienia nieużywanych otworów do wprowadzenia przewodów;

Pozytywny, zaślepiono puste otwory.

9

Sprawdzenie prawidłowości ochrony prowadzonych przewodów;

Warunkowo dopuszczony

10

Sprawdzenie obecności osłonek zacisków (w miejscach go są one potrzebne);

Pozytywny, uzupełniono brakujące osłony.

11

Sprawdzenie połączenia przewodu ochronnego do zacisku uziemiającego gniazd wtyczkowych;

Pozytywny

12

Sprawdzenie obecności napisów informujących/ostrzegawczych;

Pozytywny, uzupełniono znak „Nie dotykać urządzenie elektryczne” na drzwiach Rozdzielni RGnn

13

Sprawdzenie dostępności dokumentacji technicznej;

Pozytywny

14

Sprawdzenie obecności oznakowania połączeń wyrównawczych;

Pozytywny

15

Sprawdzenie obecności i działania wyłączników awaryjnych;

-

Uwagi:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tabela nr 5.2 – Sprawdzenie doboru, rozmieszczenia i instalacji środków ochrony przeciwprzepięciowej SPD oraz przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Lp.

Miejsce zainstalowania

Oznaczenie wg schematu

Typ zabezpieczenia/model

Ocena wizualna

1

Rozdzielnica RT-A 1.0.

RS7

Dehg mod.

Flaga wkładki w kolorze zielonym (ochronnik przeciwprzepięciowy sprawny)

Nie stwierdzono negatywnych skutków oddziaływań elektromagnetycznych (flagi na SPD w kolorze zielonym).

Ogólny wynik oględzin:

Nie występują krytyczne usterki wymagające wyłączenia urządzenia z eksploatacji.

Tabela nr 5.3 Zestawienie usterek.

Lp.

Lokalizacja

Wykryta usterka

Zalecenia

1

Szafa elektryczna (drzwi prawe)

Brak połączenia PE (drzwiczek)

Wykonać połączenie wyrównawcze

2

Szafa elektryczna (drzwi lewe)

Zaśniedziały przewód zasilający

Wymienić przewód

3

     

4

     

5

     
 1.    Zestawienie wyników pomiarów.

Poniżej zamieszczone tabele zawierają wyniki wykonanych pomiarów wraz z kryteriami oceny spełniania lub nie odnośnych przepisów.

W tabeli nr 6.1. Zamieszczono wyniki badań impedancji pętli zwarcia.

W tabeli nr 6.2. Zamieszczono wyniki badań rezystancji izolacji urządzeń przenośnych.

W tabeli nr 6.3. Zamieszczono wyniki badań wyłączników różnicowoprądowych.

W tabeli nr 6.4. Zamieszczono zestawienie usterek.

Legenda do tabel nr 6.1. do 6.4.:

Lp. pomiaru - liczba porządkowa określająca ilość wykonanych pomiarów

Lp. rysunku - liczba porządkowa (określa ilość pomiarów dla poszczególnego
pomieszczenia i oznaczenia poszczególnych pkt pomiarowych)

Ozn. Rys./ark. - podaje nazwę pomieszczenia, w którym był wykonany dany pomiar
i oznaczenia rysunków

Ibezp. - oznaczenie (bezpiecznika) wyłącznika

U - znamionowe napięcie sieciowe między przewodami

fazowym a ochronnym (110V lub 230V)

Zdop - wyliczona impedancja graniczna

Zpom - zmierzona impedancja pętli zwarciowej

I∆n - wyłączalny prąd różnicowy wyłącznika

I∆n pom - zmierzony prąd różnicowy powodujący zadziałanie wyłącznika

t∆n pom - zmierzony czas wyłączenia przy wystąpieniu znamionowego prądu różnicowego

Tabela nr 6.1. Zestawienie wyników pomiarów impedancji pętli zwarcia.

Lp. pomiaru

Lp. rysunku

Ozn. Rys./ark.

Opis

U

Ibezp

Zdop.

Zpom.

Uwagi
(czy ochrona jest skuteczna
TAK/NIE)

Wynik oględzin (pozytywny/
negatywny)

[V]

[A]

[Ω]

[Ω]

1

1

Rys. nr 1 – Rozdzielnica RT-A 1.0., Arkusz E1

pulpit

230

Bi25

1,53

0,43

TAK

pozytywny

2

2

gniazdo 3f. 16A

230

Bi25

1,53

0,38

TAK

pozytywny

3

3

gniazdo 3f. 16A

230

Bi25

1,53

0,68

TAK

pozytywny

4

4

gniazdo 3f. 32A

230

Bi63

0,56

0,48

TAK

pozytywny

5

5

gniazdo 3f. 32A

230

Bi63

0,56

0,39

TAK

pozytywny

6

6

gniazdo 1f. z bolcem

230

Bi25

1,53

0,42

TAK

pozytywny

7

7

gniazdo 1f. bez bolca

230

Bi25

1,53

0,44

TAK

pozytywny

8

8

Prawe drzwi rozdzielnicy

230

Bi63

0,56

0,47

TAK

pozytywny

9

9

Lewe drzwi rozdzielnicy

230

Bi63

0,56

0,55

TAK

pozytywny

10

10

Rozdzielnica

230

Bi63

0,56

0,39

TAK

pozytywny

Tabela nr 6.2. Zestawienie wyników badań rezystancji izolacji.

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Lp. pomiaru pętli zwarcia

Nazwa obwodu

Napięcie pomiarowe

[V]

Rezystancja wymagana [MΩ]

Rezystancja w [MΩ]

Uwagi/wynik badania

L1 - L2

L1 - L3

L2 - L3

L1- PEN

L2 - PEN

L3 - PEN

 

1

Rys. nr 1 – Rozdzielnica RT-A 1.0., Arkusz E1

10

Obwód 3f. (Z-SLS/NEOZ/3 - TYTAN II 63)

500

1

>200

>200

>200

>200

>200

>200

Spełnia wymagania

2

10

Obwód 3f. (Z-SLS/NEOZ/3 - TYTAN II 63)

500

1

>200

>200

>200

>200

>200

>200

Spełnia wymagania

3

10

Obwód 1f. (Z-SLS/NEOZ/1 - AC22 - REZERWA)

500

1

           

Spełnia wymagania

4

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

     

>200

   

Spełnia wymagania

  5

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

       

>200

 

Spełnia wymagania

6

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

         

>200

Spełnia wymagania

7

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

     

>200

   

Spełnia wymagania

8

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

       

>200

 

Spełnia wymagania

9

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

         

>200

Spełnia wymagania

10

10

Obwód 1f. (B10)

500

1

     

>200

   

Spełnia wymagania

Tabela nr 6.3. Zestawienie wyników badań wyłączników różnicowoprądowych.

Lp.

Lp. pomiaru pętli zwarcia

Lp. rysunku

Nazwa urządzenia

typ

I∆n [mA]

Działanie przycisku „TEST”

I∆n pom [mA]

t∆ pom [ms]

Wynik badania

1

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

19

22

spełnia wymagania

2

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

18

24

spełnia wymagania

3

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

16

19

spełnia wymagania

4

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

22

24

spełnia wymagania

5

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

28

27

spełnia wymagania

6

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

29

20

spełnia wymagania

7

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

17

19

spełnia wymagania

8

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

16

24

spełnia wymagania

9

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

25

19

spełnia wymagania

10

10

13

FI-40/4/003

3f. AC

30

OK

21

21

spełnia wymagania

Tabela nr 6.4. Zestawienie usterek z tabel 6.1-6.3.

Lp.

Lp. pomiaru

Lp. rysunku

Ozn. rys./ark.

Opis

U

Ibezp

Zdop.

Zpom.

Uwagi
(czy ochrona jest skuteczna
TAK/NIE)

Wynik oględzin (pozytywny/
negatywny)

[V]

[A]

[Ω]

[Ω]

1

1

1

Rys. nr 1 – Rozdzielnica RT-A 1.0., Arkusz E1

pulpit

230

Bi25

1,53

NIE

negatywny, nieuziemiony

2

7

7

gniazdo 1f. bez bolca

230

Bi25

1,53

-

NIE

negatywny, wymienić

  

 1. Wyniki przeprowadzonego audytu termowizyjnego

FIRMA

OPIS:

Rozdzielnica RT-S 1.0.

MIEJSCE WYKONANIA POMIARU:

Rozdzielnica

WARUNKI WYKONANIA POMIARU:

Temperatura otoczenia 20C; Wilgotność: 70%; Odległość od obiektu: 2,5m; współczynnik emisyjności: 0,88

 

OPIS TERMOGRAMU:

Pomiary wykonano przy typowym obciążeniu elektrycznym dla rozdzielnicy.

   

Obraz w podczerwieni

Obraz w świetle widzialnym

   

Ir-ID: FLIR18400

WIZ-ID: FLIR18401

OPIS WYNIKÓW POMIARÓW:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIERZONYCH URZĄDZEŃ:

WNIOSKI I ZALECENIA

 - Maksymalna temperatura termogramu <500C przy normalnym obciążeniu.

 - Stan techniczny DOBRY.

 - Brak zaleceń.

 1.    Orzeczenie.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, oględzin, badań i prób w świetle obowiązujących przepisów wymienionych w podpunkcie 4 niniejszego protokołu badane urządzenie może być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.

Usterki wymienione w tabelach 5.3 i 6.4 należy usunąć do czasu kolejnych pomiarów elektrycznych.

 1.    Okres ważności przeprowadzonych badań.

Badania przeprowadzono w dniach 11–19.01.2018.

Następne badania należy przeprowadzić nie później niż:

1 rok (do 31.01.2019)

 • Rozdzielnica RT-A 1.0., Arkusz E1

 1.    Zalecenia dotyczące sposobu naprawy usterek w protokole pomiarowym.

Należy naprawić usterki zgodnie z zapisami w tabelach.

 1.    Załączniki.

  

 1. Uprawnienia elektryczne osób przeprowadzających badania odbiorcze i eksploatacyjne.

 2. Świadectwo sprawdzenia urządzenia pomiarowego MZC-310S prod. Sonel.

 3. Świadectwo sprawdzenia urządzenia pomiarowego PowerTest 1557 prod. Seaward.

 4. Rysunki:

   • Rys. nr 1 – Rozdzielnica RT-A 1.0., Arkusz E1

PROTOKÓŁ nr 1/2018
z przeglądu Rozdzielnicy RT-A 1.0. zlokalizowanej
w pomieszczeniu RGnn, poziom 0.

 

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich