Na czym polegają oględziny instalacji elektrycznej w ramach badań pomontażowych

Na czym polegają oględziny instalacji elektrycznej w ramach badań pomontażowych

Na czym polegają oględziny instalacji elektrycznej w ramach badań pomontażowych

Oględziny to kontrola instalacji elektrycznej za pomocą zmysłów. Jej celem jest upewnienie się, że wyposażenie elektryczne zostało prawidłowo dobrane i zainstalowane.

Podczas przyjmowania do eksploatacji elektrycznych instalacji i urządzeń w pomieszczeniach normalnych i zagrożonych wybuchem należy wykonać sprawdzające badania odbiorcze pomontażowe zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.

Norma PN-HD 60364-6 2008P zawiera aktualne wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i weryfikacji okresowej instalacji elektrycznej. W nowej, na razie dostępnej tylko po angielsku wersji normy oznaczonej PN-HD 60364-6:2016-07E dodano dodatkowe zalecenia, o których piszemy poniżej.

Sprawdzenie odbiorcze zaistnieje po wykonaniu nowej instalacji lub zakończeniu uzupełnień i zmian w instalacjach istniejących.

Na wyniki badań pomontażowych składają się dwie części:

 • pierwsza to oględziny mające dać odpowiedź, czy zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych i czy zainstalowanie wyposażenia jest zgodne z instrukcjami wytwórcy tak, aby zapewniało jego poprawne działanie;
 • druga to próby i pomiary przynieść odpowiedź, czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione zostały podane w normach i dokumentacji wymagania dotyczące zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych.

Wymagania normy dotyczące przeprowadzania oględzin instalacji

W normie PN-HD 60354-6:2009P dotyczącej badań pomontażowych instalacji elektrycznych pierwszy ich etap, czyli oględziny, obejmują kontrolę następujących komponentów:

a)   sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

b)   występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła;

c)   dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia;

d)   dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;

e)   występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia;

f)     dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne;

g)   prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych;

h)   przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych;

i)     obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

j)     oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym,

łączników, zacisków itp.;

k)   poprawność połączeń przewodów;

l)     występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń

wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych;

m) dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.

W nowej wersji tej normy – PN-HD 60364-6:2016-07E (dostępnej po angielsku) – do przedstawionego wyżej zestawienia dołączono dwa podpunkty: wymóg sprawdzenia doboru, rozmieszczenia w instalacji środków ochrony przeciwprzepięciowej SPD. Ponadto został dodany podpunkt mówiący o konieczności sprawdzenia zastosowanych środków ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Szczególnie kwestia zakłóceń elektromagnetycznych jest tutaj ważna – w dzisiejszych czasach zakłócenia te stanowią poważny problem i bardzo ważne staje się zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Kolejna rzecz, która zmieniła się w wymaganiach dotyczących sprawdzania odbiorczego, to konieczność sprawdzenia doboru i instalacji systemu uziemiającego oraz podłączenie do niego najbardziej narażonych części przewodzących. Znajdziemy także zapis o konieczności ogólnego sprawdzenia doboru i montażu instalacji elektrycznej.

Każda instalacja powinna być weryfikowana podczas montażu, na ile jest to w praktyce możliwe, i po jego ukończeniu. Do sprawdzania odbiorczego dojdzie po wykonaniu nowej instalacji albo po zakończeniu uzupełnień lub zmian instalacji istniejących, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji.

Norma PN-HD 60364-6:2008P w sprawie oględzin instalacji stanowi w punktach:

61.1.2. Osobie dokonującej sprawdzania odbiorczego należy udostępnić informacje o wymaganiach 514.5 z Części 5-51 i inne informacje niezbędne do wykonania tego sprawdzania.

61.1.3. Sprawdzanie odbiorcze powinno obejmować porównanie wyników z odpowiednimi kryteriami w celu stwierdzenia, że wymagania HD 60364 zostały spełnione.

61.1.4. Należy zastosować środki ostrożności w celu upewnienia się, że sprawdzanie nie spowoduje niebezpieczeństwa dla osób lub zwierząt domowych oraz nie spowoduje to uszkodzenia obiektu i wyposażenia, nawet gdy obwód jest wadliwy.

61.1.5 W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana jest zgodna z PN-HD 60364 i czy nie spowoduje pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji.

Załącznik C do normy PN-HD 60364-6:2008P podaje wskazówki stosowania postanowień rozdziału 61: Sprawdzanie odbiorcze.

 1. Wprowadza wymaganie sprawdzania poprawności wykonania przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła.
 2. Wymaga sprawdzania doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz sprawdzania doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych.
 3. Wymaga sprawdzania istnienia schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji.
 4. Wymaga sprawdzania poprawności połączeń przewodów. Celem tej weryfikacji jest zbadanie, czy zaciski są odpowiednio dobrane do przewodów, które mają być połączone i czy połączenie zostało wykonane poprawnie. W razie wątpliwości zalecany jest pomiar rezystancji połączenia. Rezystancja takiego połączenia nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów.
 5. Przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej w niskiej temperaturze, przy małych prądach, przewiduje uwzględnianie wzrostu rezystancji przewodów ze wzrostem temperatury spowodowanej zwarciem, aby zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej spełniała wymagania 411.4. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej spełnia następującą zależność:

                         (1)

gdzie:

ZS (m) jest zmierzoną wartością impedancji pętli zwarciowej obejmującej fazę i uziemiony punkt neutralny, w omach;

Uo jest napięciem znamionowym względem ziemi w woltach;

Ia jest prądem powodującym samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w wymaganym czasie 0,2; 0,4 lub 5 s.

Norma podaje tryb postępowania, gdy zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej przekracza wartość ze wzoru (1).

Wymaganie to jest uzasadnione dla pomiarów pomontażowych instalacji w stanie zimnym, szczególnie dla czasu 5 s. W przypadku pomiarów instalacji eksploatowanej, będącej w stanie nagrzanym wymaganie stawia zbyt ostre kryteria dla instalacji, zupełnie nieuzasadnione dla krótkich czasów wyłączenia 0,2 i 0,4 s i dyskusyjne dla czasu 5 s.

 1. Norma wymaga sprawdzania dostępu do urządzeń umożliwiającego ich wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.

W załączniku E norma podaje informacyjnie zalecenia dotyczące wyposażenia elektrycznego, które ponownie zastosowano w instalacjach elektrycznych. Wyposażeniem ponownie zastosowanym jest takie, które było już wcześniej zainstalowane.

W czasie sprawdzania instalacji powinny być dostępne dokumenty dotyczące ponownie zastosowanego wyposażenia, zawierające co najmniej informacje na ten temat:

 • typu ponownie zastosowanego wyposażenia,
  • jego producenta,
  • stosownych szczegółów instalacyjnych,
  • stosowanych urządzeń probierczych,
  • wyników oględzin,
  • wykonanych prób, łącznie ze sprawdzeniem czasów wyłączania urządzeń RCD i wynikami prób.

Załącznik F zawiera wymaganie opisu instalacji przeznaczonej do sprawdzania. Załącznik ten jest zbiorem 5 tablic opisujących instalacje przeznaczoną do weryfikacji.

Tablica F1 – zawiera dane podstawowe o sprawdzanej instalacji, opisuje rodzaj sprawdzenia (odbiorcze czy okresowe), dane osób sprawdzających (nazwisko i adres użytkownika, adres instalacji, nazwisko instalatora), czy instalacja jest nowa; istniejąca; modyfikowana, czy rozbudowywana i informacje o stosowanych przyrządach pomiarowych.

Tablica F2 – mieści w sobie opis układu zasilania sprawdzanej instalacji – typ układu sieci, liczba i rodzaj przewodów czynnych, rodzaj parametrów zasilania.

Tablica F3 – zawiera opis układu uziomowego sprawdzanej instalacji – typ uziomu i materiał.

Tablica F4 – pokazuje opis przewodów uziemiających oraz wyrównawczych głównych i dodatkowych.

Tablica F5 – zawiera wykaz i główne parametry urządzeń izolacyjnych i ochronnych stosowanych przy złączu instalacji.

W załączniku G przedstawiono formularz oględzin instalacji elektrycznych, gdzie wymaga się opisu ochrony podstawowej, opisu wyposażenia oraz podania sposobu identyfikacji elementów instalacji.

W rozdziale G2 podano przykłady tematów, które należy sprawdzić podczas oględzin instalacji. Jest to w normie aż 5 stron.

W postanowieniach ogólnych wymieniono, że należy sprawdzić:

 • jakość wykonania i użycie właściwych materiałów,
 • obwody, które powinny być separowane (brak wzajemnego połączenia punktów neutralnych obwodów),
 • obwody, które powinny być rozpoznane (przewody neutralny i ochronny w takiej samej kolejności jak przewody fazowe),
 • czasy wyłączania, możliwe do spełnienia przez zainstalowane urządzenia ochronne,
 • czy jest wystarczająca liczba obwodów,
 • czy liczba przewidzianych gniazd wtyczkowych będzie wystarczająca,
 • czy wszystkie obwody są właściwie oznaczone,
 • czy odpowiednio dobrano wyłącznik główny,
 • główne odłączniki do wyłączenia wszystkich przewodów czynnych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • główny zacisk uziemiający, czy jest łatwo dostępny i oznaczony,
 • czy przewody są właściwie oznaczone,
 • czy zainstalowane są odpowiednie bezpieczniki lub wyłączniki,
 • czy wszystkie połączenia są bezpieczne,
 • czy cała instalacja jest uziemiona zgodnie z normami krajowymi,
 • czy połączenia wyrównawcze główne łączą instalacje przychodzące oraz inne części przewodzące obce z głównymi urządzeniami uziemiającymi,
 • czy połączenia wyrównawcze dodatkowe zostały przewidziane we wszystkich łazienkach i pomieszczeniach z prysznicem,
 • czy wszystkie części czynne są albo izolowane, albo umieszczone w obudowach.

Podane przykłady tematów dotyczą szczegółowego sprawdzenia:

1)   przewodów i przewodów sznurowych,

2)   akcesoriów oprzewodowania,

3)   rur instalacyjnych,

4)   listew instalacyjnych,

5)   wyposażenia rozdzielczego,

6)   opraw oświetleniowych,

7)   ogrzewania,

8)   urządzeń ochronnych i innych dotyczących identyfikacji.

Co mają wykazać oględziny?

Oględziny to pierwszy etap sprawdzania instalacji, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. To kontrola instalacji elektrycznej za pomocą zmysłów, której celem jest upewnienie się, czy wyposażenie elektryczne zostało prawidłowo dobrane i zainstalowane.

Oględziny mają potwierdzić, że urządzenia:

 • spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
 • zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy;
 • nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
 • mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
 • właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe;
 • właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę;
 • są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
 • zapewniony jest dostęp do urządzeń w celu wygodnej obsługi, identyfikacji.

Sprawdzenie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim)

Weryfikowana jest:

 • izolacja części czynnych,
 • przegrody (sprawdzenie adekwatności i pewności),
 • obudowy – czy mają stopień ochrony odpowiadający wpływom zewnętrznym, czy mają prawidłowo uszczelnione otwory do wprowadzenia przewodów, czy mają zaślepione nieużywane otwory do wprowadzenia przewodów, jeżeli to konieczne.

Sprawdzanie wyposażenia

Norma podaje, co (przykładowo) kontrolujemy:

1. Przewody i przewody sznurowe

Przewody inne niż giętkie i przewody sznurowe

 • typ,
 • prąd znamionowy,
 • przewody nieosłonięte chronione obudową rury instalacyjnej, kanału kablowego lub listwy,
 • przewody osłonięte prowadzone w dozwolonych strefach lub mające dodatkową ochronę mechaniczną,
 • typ, jeżeli są narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
 • dobrane i zainstalowane do użytkowania, np. wbudowane,
 • dobrane i zainstalowane do użytkowania na ścianach zewnętrznych,
 • wewnętrzne promienie gięcia zgodne z odpowiednimi normami,
 • zamocowanie,
 • złącza i połączenia elektrycznie i mechanicznie, czy są w dobrym stanie i odpowiednio izolowane,
 • czy wszystkie przewody są pewnie umieszczone w zaciskach itp., nie są naprężone,
 • osłony zacisków,
 • czy instalacja pozwala na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia przewodów,
 • czy instalacja przewodów jest taka, aby uniknąć nadmiernych naprężeń przewodów i zakończeń,
 • ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego,
 • czy jest jedna rura instalacyjna do przewodów tego samego obwodu (odstępstwo – patrz 521.6 w HD 384.5.52),
 • połączenie przewodów (rozmiar zacisków przystosowany do przekroju przewodów); powinien być zagwarantowany wystarczający docisk stykowy,
 • dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia z uwzględnieniem metody układania,
 • oznaczenie przewodów N, PEN i PE.

Przewody giętkie i przewody sznurowe

 • dobranie pod względem odporności na uszkodzenie spowodowane nagrzewaniem,
 • czy nie są używane zabronione barwy żył,
 • połączenia, które mają być wykonane z użyciem złączek do przewodów,
 • połączenia krańcowe z innymi odbiornikami prądu, właściwie zabezpieczone lub rozmieszczone tak, aby zapobiec naprężeniom przewodów,
 • zawieszone masy nie przekraczają prawidłowych wartości.

Przewody ochronne

 • czy przewody ochronne są doprowadzone do każdego punktu i osprzętu,
  • rurę elastyczną z dodatkowym przewodem ochronnym,
  • minimalny przekrój przewodów miedzianych,
  • izolację, osłony i zakończenia oznaczane kombinacją barw zielonej i żółtej,
  • czy złącza są solidne,
  • prawidłowy rozmiar głównych i dodatkowych przewodów wyrównawczych.

2. Akcesoria oprzewodowania (oprawy oświetleniowe – patrz niżej)

Postanowienia ogólne (właściwe dla każdego typu akcesoriów)

 • widoczne wskazanie zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest to w niej wymagane,
 • czy puszka lub inna obudowa jest pewnie zamocowana,
 • krawędzie puszek do wbudowania nie wystają nad powierzchnię ściany,
 • brak ostrych krawędzi na otworach do wprowadzenia przewodów, łbach wkrętów itd., które mogłyby powodować uszkodzenie przewodów,
 • nieosłonięte przewody i żyły przewodów, z których usunięto osłonę, nie wystają poza obudowę,
 • prawidłowe połączenie,
 • przewody prawidłowo oznaczone,
 • gołe przewody ochronne z nasadką o barwie na przemian zielonej/żółtej,
 • zaciski dociśnięte i obejmujące wszystkie żyły przewodów,
 • zacisk przewodu sznurowego zastosowany prawidłowo lub uchwyty dopasowane do przewodów w taki sposób, aby chroniły zaciski przed naprężeniem,
 • właściwa wartość znamionowa prądu,
 • dostosowane do przewidywanych warunków.

Gniazda wtyczkowe

 • czy zamontowane są na odpowiedniej wysokości nad podłogą lub powierzchnią roboczą,
 • czy jest prawidłowa biegunowość,
 • czy przewód ochronny obwodu został podłączony bezpośrednio do zacisku uziemiającego gniazda wtyczkowego.

Puszki połączeniowe

 • połączenia dostępne do oględzin,
 • połączenia chronione przed uszkodzeniem mechanicznym.

Element złącza

 • czy jest umieszczony poza zasięgiem ręki osoby korzystającej z łazienki lub prysznica,
 • prawidłowe dane znamionowe zastosowanego bezpiecznika.

Blok sterujący kuchenki

 • czy jest umieszczony z boku i wystarczająco nisko, aby zapewnić dostęp i zapobiec przeciąganiu izolowanych przewodów giętkich przez płyty grzewcze,
 • czy przewód do kuchenki zamocowano tak, aby zapobiec naprężeniu połączeń.

Urządzenia sterujące oświetleniem

 • czy łączniki jednobiegunowe włączone są tylko w przewody fazowe,
 • prawidłowy kod barwny lub oznakowanie przewodów,
 • uziemienie dostępnych części metalowych, np. metalowej płyty łącznika,
 • umieszczenie łącznika poza zasięgiem ręki osoby korzystającej z łazienki lub prysznica.

Połączenia stałe odbiorników (łącznie z oprawami oświetleniowymi)

 • czy instalacja jest według zaleceń producenta,
 • ochronę podstawową (ochrona przed dotykiem bezpośrednim).

3. Rury instalacyjne

Postanowienia ogólne

 • widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w takiej normie,
 • pewność zamocowania, pokrywy na swoich miejscach i odpowiednio chronione przed uszkodzeniem mechanicznym,
 • liczbę przewodów umożliwiającą łatwe wciąganie – czy nie została przekroczona,
 • czy puszki są odpowiednie do wciągania przewodów,
 • promień gięcia jest taki, aby przewody nie uległy uszkodzeniu,
 • stopień ochrony odpowiadający wpływom zewnętrznym.

Rury instalacyjne metalowe sztywne

 • połączone z głównym zaciskiem uziemiającym,
 • przewody fazowe i neutralne osłonięte tą samą rurą instalacyjną,
 • rura instalacyjna dostosowana do warunków wilgotnościowych i korozyjnych.

Rura metalowa elastyczna

 • zapewniony oddzielny przewód ochronny,
 • odpowiednio podtrzymywana i zakończona.

Rura niemetalowa sztywna

 • czy jest rezerwa na wydłużanie i kurczenie,
 • czy puszki i osprzęt mocujący są dostosowane do masy zawieszonej oprawy oświetleniowej w spodziewanej temperaturze,
 • czy zapewniony jest przewód ochronny.

4. Listwy instalacyjne

Postanowienia ogólne

 • widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w takiej normie,
 • pewnie zamocowane i odpowiednio chronione przed uszkodzeniem mechanicznym,
 • dobrane, zainstalowane i prowadzone w taki sposób, aby nie wystąpiło uszkodzenie powodowane wnikaniem wody,
 • mocowanie przewodów w ciągach pionowych,
 • właściwy stopień ochrony przy zewnętrznych wpływach i lokalizacjach.

Listwa instalacyjna metalowa – wymagania dodatkowe

 • przewody fazowe i neutralne osłonięte tą samą listwą metalową,
 • chroniona przed wilgocią i korozją,
 • prawidłowo uziemiona,
 • pewne połączenia mechaniczne i odpowiednia ciągłość z dopasowanymi powiązaniami.

5. Wyposażenie rozdzielcze

 • widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w tej normie,
 • odpowiednie do zamierzonego celu,
 • pewnie zamocowane i odpowiednio opisane,
 • nieprzewodzące pokrycia aparatury rozdzielczej usunięte w miejscach przyłączenia przewodu ochronnego i − jeżeli konieczne − dobrze zabezpieczone po przyłączeniu,
 • prawidłowo uziemione,
 • uwzględnienie możliwych do wystąpienia warunków, np. właściwych dla przewidywanego środowiska,
 • prawidłowo przyjęty stopień ochrony IP,
 • odpowiednie, jako środki do izolowania, jeżeli mają zastosowanie,
 • niedostępne dla osoby korzystającej prawidłowo z łazienki lub prysznica,
 • spełnienie wymagań dotyczących koniecznego odłączenia izolacyjnego, mechanicznej konserwacji oraz awaryjnego i funkcjonalnego łączenia,
 • pewne wszystkie połączenia,
 • przewody prawidłowo zakończone i oznaczone,
 • brak ostrych krawędzi na otworach do wprowadzenia przewodów, łbach wkrętów itd., które mogłyby powodować uszkodzenie przewodów,
 • wszystkie pokrywy i wyposażenie na swoich miejscach i bezpieczne,
 • odpowiedni dostęp i odpowiednia przestrzeń do pracy,
 • obudowy odpowiednie do ochrony mechanicznej i tam, gdzie mają zastosowanie, do ochrony przed ogniem,
 • ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim),
 • wyposażenia prawidłowo połączone,
 • dobór i nastawienie zabezpieczeń (przetężeniowych),
 • zabezpieczenie przypisane indywidualnie do każdego obwodu,
 • oprzewodowanie prawidłowo zamocowane w rozdzielnicy tablicowej.

6. Oprawy oświetleniowe

Punkty świetlne

 • prawidłowo zakończone lub umieszczone we właściwym osprzęcie,
 • nie więcej niż jeden przewód giętki, chyba że instalację zaprojektowano do wielopunktowych lamp wiszących,
 • użyte wsporniki izolowanych przewodów giętkich,
 • zidentyfikowane przewody łączników,
 • otwory w suficie nad rozetką wykonane tak, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia,
 • dostosowane do zawieszonej masy,
 • prawidłowo zlokalizowane,
 • oświetlenie awaryjne.

7. Ogrzewanie

 • widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w tej normie,
 • izolacja klasy ochronności 2 lub przyłączony przewód ochronny.

8. Urządzenia ochronne

 • widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w tej normie,
 • urządzenia RCD zastosowane tam, gdzie są wymagane,
 • uwzględniona koordynacja między urządzeniami RCD.

9. Inne

C. Identyfikacja

Etykietowanie

 • napisy ostrzegawcze,
 • napisy informujące o niebezpieczeństwie,
 • identyfikacja przewodów,
 • odłączniki izolacyjne,
 • łączniki,
 • schematy i plany,
 • urządzenia ochronne konserwacji i napraw.

Przykłady tematów, które należy sprawdzić podczas oględzin instalacji

Postanowienia ogólne

 • dobra jakość wykonania i użycie właściwych materiałów,
 • obwody, które powinny być separowane (brak wzajemnego połączenia punktów neutralnych obwodów),
 • obwody, które powinny być rozpoznane (przewody neutralny i ochronny w takiej samej kolejności jak przewody fazowe),
 • czasy wyłączania, możliwe do spełnienia przez zainstalowane urządzenia ochronne,
 • wystarczająca liczba obwodów,
 • wystarczająca liczba przewidzianych gniazd wtyczkowych,
 • wszystkie obwody właściwie oznaczone,
 • właściwie dobrany łącznik główny,
 • główne odłączniki do wyłączenia wszystkich przewodów czynnych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • główny zacisk uziemiający, łatwo dostępny i oznaczony,
 • przewody właściwie oznaczone,
 • zainstalowane właściwe bezpieczniki lub wyłączniki,
 • wszystkie połączenia bezpieczne,
 • cała instalacja uziemiona zgodnie z normami krajowymi,
 • połączenia wyrównawcze główne łączą instalacje przychodzące oraz inne części przewodzące obce z głównymi urządzeniami uziemiającymi,
 • połączenia wyrównawcze dodatkowe zostały przewidziane we wszystkich łazienkach i pomieszczeniach z prysznicem,
 • wszystkie części czynne są albo izolowane, albo umieszczone w obudowach.

W normie PN-HD 60364-6 2008 pominięto załącznik B „Sprawdzanie działania urządzeń różnicowoprądowych” ujęty w normie PN-IEC 60364-6-61 wycofanej w 2007 roku.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”, specjalista ds. pomiarów