Lista kontrolna sprawdzeń instalacji elektrycznej żurawia wieżowego

Lista kontrolna sprawdzeń instalacji elektrycznej żurawia wieżowego

Lista kontrolna sprawdzeń instalacji elektrycznej żurawia wieżowego

Wszystkie żurawie o udźwigu powyżej 3200 kg podlegają corocznym badaniom okresowym, a dokumentacja techniczna tych urządzeń powinna zawierać m.in. protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwpożarowej i instalacji odgromowej. Ponadto urządzenia dźwigowe podlegają corocznej kontroli (oględziny), która ma potwierdzić przydatność do użytkowania urządzenia.

Prezentowana lista kontrolna ułatwia przeprowadzenie wymaganych przepisami pomiarów i potem przygotowanie z nich protokołów. O sprawdzeniach żurawi mówi rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. nr 193, poz. 1890). Ono też określa, jakie protokoły powinno się przedstawić Urzędowi Dozoru Technicznego. (Uwaga: dźwigi eksploatowane w portach, na kolei podlegają Transportowemu dozorowi technicznemu, natomiast dźwigi pracujące w jednostkach lub aplikacjach wojskowych − Wojskowemu Dozorowi Technicznemu).

Czynności wykonywane podczas oględzin

Sprawdzenie ogólne polega na skontrolowaniu, czy:

1)      zainstalowane są właściwe wyłączniki i bezpieczniki, zapewniające ochronę przeciwporażeniową,

2)      instalacja jest poprawnie uziemiona (rezystancja uziemienia możliwie mała, zgodna z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej),

3)      są wykonane połączenia wyrównawcze konstrukcji żurawia z przewodem ochronnym (PE lub PEN) rozdzielnicy zasilającej żuraw (drut, bednarka),

4)      wszystkie części czynne są albo izolowane, albo umieszczone w obudowach.

Sprawdzenie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim) obejmuje skontrolowanie, czy:

1)      oględziny przegród, jeżeli takowe występują; sprawdzenie, czy są właściwe i nieuszkodzone;

2)      obudowy są kompletne i odpowiedniego typu, zabezpieczają urządzenia elektryczne żurawia przed wpływem warunków zewnętrznych − stopień ochrony (wg kodu IP);

3)      otwory do wprowadzenia przewodów do obudów są uszczelnione (kontrola dławic);

4)      nieużywane otwory do wprowadzenia przewodów do obudów są zaślepione;

5)      przewody nieosłonięte chronione są obudową rury instalacyjnej lub znajdują się w kanale kablowym albo w listwie;

6)      przewody są prawidłowo zamocowane;

7)      złącza i połączenia elektrycznie i mechanicznie przewodów są w dobrym stanie i odpowiednio izolowane. Podczas oceny połączeń przewodów należy sprawdzić, czy rozmiar zacisków jest przystosowany do przekroju przewodów i czy został zagwarantowany wystarczający docisk stykowy (np. pomiarem termowizyjnym) ;

8)      w wyposażeniu rozdzielczym:

a)   prawidłowo dobrano przekrój przewodu do zabezpieczenia na zasilaniu (dobra zasada inżynierska 4 do 8 A / mm2 przekroju przewodu miedzianego),

b)   przyjęto prawidłowy stopień ochrony IP,

c)    zapewniono odpowiedni dostęp i odpowiednią przestrzeń do pracy osób je obsługujących,

d)   zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe lub nie (dlaczego),

e)   umieszczono tablice informujące o niebezpieczeństwie.                              

Poniżej zamieszczamy przykładowe tabele wyników pomiarów żurawia.

Tabela nr …. Zestawienie wyników badań wyłączników różnicowoprądowych

Lp.

Lp. pomiaru pętli zwarcia

Lp. rysunku

Nazwa urządzenia

Typ

I∆n [mA]

Działanie przycisku „TEST”

I∆n pom [mA]

t∆ pom [ms]

Wynik badania

1

1872

13

FI-40/4/003 – wyłącznik główny szafy XYZ1

3f. AC

30

Wyzwalacz zadziałał

23

22

Spełnia wymagania

Tabela nr …. Zestawienie wyników badań impedancji pętli zwarcia

 

Lp. pomiaru

Lp. rysunku

Ozn. Rys./ark.

Opis

U

Ibezp

Zdop.

Zpom.

Wynik oględzin (pozytywny/
negatywny)

Uwagi
(czy ochrona jest skuteczna
TAK/NIE)

Uwagi

[V]

[A]

[Ω]

[Ω]

1

1

Rys. nr E1

Rozdzielnica zasilająco-sterująca nr 1

230

Bm100

0,29

0,09

pozytywny

TAK

 

2

2

Rozdzielnica zasilająco-sterująca nr 2

230

Bm100

0,29

0,09

Pozytywny

TAK

 

3

3

Silnik główny (30kW)

230

Bm80

0,36

0,08

pozytywny

TAK

 

4

4

Silnik pomocniczy  (10kW)

230

Bm80

0,36

0,08

Pozytywny

TAK

 

5

5

Pompa uzupełniająca (1,1kW)

230

Bm80

0,36

0,10

pozytywny

TAK

 

 

 

 

 

 

Tabela nr …. Zestawienie wyników badań impedancji pętli zwarcia

Lp.

Nazwa obwodu

U

Wynik pomiaru rezystancji izolacji

Spełania/nie spełnia wymagania

Uwagi

pomiarowe

[MΩ]

[V]

L1-L2

L2-L3

L1-L3

L1-N

L2-N

L3-N

L1-PE

L2-PE

L3-PE

N-PE

1.

Rozdzielnica zasilająca żuraw

                         

2.

Linia zasilająca od wyłącznika żurawia do wyłącznika głównego

                         

3.

Linia zasilająca od wyłącznika głównego do szafy sterowniczej

                         

4.

Linia zasilająca szafę S1 do szafy S2

                         

5.

Obwód siłowy wciągarki haka

                         

6.

Obwód siłowy zasilania wodzaka

                         

7.

Obwód zasilania obrotu

                         

8.

Obwód siłowy zasilania sterowania

                         

9.

Obwód grzejnika kabiny operatora

                         

10.

Obwód klimatyzacji kabiny operatora

                         

10.

Obwód oświetlenia

                         

11.

Obwód gniazd jednofazowy

                         
Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich