• WSZYSTKIE
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Artykuły

Oświetlenie elektryczne placu budowy powinno spełniać wymagania rozporządzenia o bhp podczas wykonywania robót budowlanych

Oświetlenie elektryczne placu budowy powinno spełniać wymagania rozporządzenia o bhp podczas wykonywania robót budowlanych

PYTANIE: Jaki przepis aktualnie reguluje sprawy oświetlenia terenu budowy? ODPOWIEDŹ: Obszar umownie zwany placem budowy stanowi przestrzeń, w której właściwe oświetlenie stanowisk pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie prowadzonych prac. Podstawowe zalecenia w tym zakresie zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401) które nakazuje: 1. oznakowanie i oświetlenie przejść i stref niebezpiecznych (§ 17); 2. w warunkach ograniczonej widoczności oświetlać bramki ustawiane przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi (§19); 3. stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji oświetlać, w miarę możliwości, światłem dziennym; 4. jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, stosować oświetlenie sztuczne (§ 45), przy czym sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: a)  wydłużonych cieni; b)  olśnienia wzroku; c)  zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie; d)  zjawisk stroboskopowych; 5. w czasie wykonywania robót dostatecznie oświetlać miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy (§ 60 ust.1).

Aktualnie przeglądasz

Marzec 2021 - Nr 58
Pomiary elektryczne w praktyce nr 58 4IN0058
wiper-pixel