Tarcza antykryzysowa: przełożenie terminów, większe obowiązki pracowników

Tarcza antykryzysowa: przełożenie terminów, większe obowiązki pracowników

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jej nowelizacja podpisana przez prezydenta 31 marca wprowadziły ważne, również dla elektryków, zmiany w prawie.

Ustawa wprowadza m.in. następujące zapisy.

Tarcza antykryzysowa: przełożenie terminów, większe obowiązki pracowników

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jej nowelizacja podpisana przez prezydenta 31 marca wprowadziły ważne, również dla elektryków, zmiany w prawie.

Ustawa wprowadza m.in. następujące zapisy.

Przedłużenie ważności świadectw kwalifikacyjnych

Art. 31x. ustawy stwierdza, że termin ważności świadectw kwalifikacyjnych (tzw. SEP-owskich), które tracą ważność w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do 31 grudnia 2020 r. Świadectwa kwalifikacyjne wydawane od 1.03 do 30.06. 2020 r. i wcześniej zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Mniejsze prawa pracowników przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej

Zgodnie z art. 15x przedsiębiorstwa zapewniające funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej mogą:

  • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
  • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

Wymieniona w ustawie infrastruktura krytyczna to m.in.:

  • zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa,
  • sieci teleinformatyczne,
  • systemy transportowe,
  • produkcja, składowanie, przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Zmniejszenie praw pracowników dotyczy również firm będących podwykonawcami przedsiębiorstw obsługujących infrastrukturę krytyczną.

Odroczenie badań technicznych na 6 miesięcy

Art. 28. wprowadza przepis pozwalający w 2020 r. odroczyć o maksymalnie 6 miesięcy termin badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Decyzję wydaje organ dozoru technicznego na wniosek eksploatującego urządzenie. Warunkiem jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i – zdaniem wnioskującego – nie zagraża ono zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.

Przypomnijmy, że wśród wielu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu są m.in. wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, wyciągi towarowe, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, schody i chodniki ruchome, dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe.

Z kolei zgodnie z art. 26c. organ administracji miar może w 2020 r. przesunąć termin legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego (np. licznika energii) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca musi jednak złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian m.in. zagrażających dokładności pomiarów, a także życiu lub zdrowiu ludzi.

Przełożenie terminu rozpoczęcia dostaw energii z OZE

Według art. 45 prezes Urzędu Regulacji Energetyki może jednorazowo, na wniosek inwestora, przedłużyć termin rozpoczęcia dostaw energii z instalacji OZE, która wygrała państwową aukcję, o maksymalnie 12 miesięcy. Wniosek powinien być złożony na ponad 30 dni przed terminem, w którym instalacja miała ruszyć. Podobne zapisy dotyczą wytwórców energii korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy.

Autor: Wiesław Waliszewski