Parametry światła przeszkadzającego pojawią się w nowych przepisach                                             

Parametry światła przeszkadzającego pojawią się w nowych przepisach                                             

Obowiązek instalacji stanowisk do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, urzędowe ustalenie parametrów światła przeszkadzającego, zmiany dotyczące wskaźnika EP – to propozycje zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wprowadzenie obowiązku wyposażania parkingów i garaży w punkty ładowania pojazdów elektrycznych to realizacja unijnej dyrektywy 2014/94/UE. Zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przepisy przewidują, że parkingi przy budynkach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych mają być wyposażone w punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Instalacje takie mają znaleźć się również w garażach budynków użyteczności publicznej lub mieszkaniowych wielorodzinnych. Przepis będzie dotyczyć budynków znajdujących się w miejscowości:

− liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców,

− w której zarejestrowano powyżej 60 tys. pojazdów,

− gdy na 1000 mieszkańców przypada więcej niż 400 zarejestrowanych pojazdów.

Ponieważ na razie w Polsce jest mało samochodów elektrycznych, autorzy projektu przewidują, że przepisy o punktach ładowania e-pojazdów wejdą w życie dopiero 24 miesiące po ogłoszeniu rozporządzenia.

Światło przeszkadzające ma być mniej uciążliwe

W projekcie bardzo rozbudowano przepisy dotyczące światła przeszkadzającego (np. reklam świetlnych w obrębie pasa drogowego). Obecnie przepisy § 293.6 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ) mówią tylko, że urządzenia oświetleniowe umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Natężenie oświetlenia na elewacji budynku, na której znajdują się okna, nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego czy pulsującego.

W projektowanych przepisach wyszczególniono, jakie obiekty wymagają ochrony przed światłem przeszkadzającym. Są to: budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego, szpitale. Szczególnej ochronie podlegać mają obserwatoria astronomiczne.

W nowym § 293.7 zamieszczono tabelę podającą maksymalne poziomy światła przeszkadzającego pochodzącego od zewnętrznych instalacji oświetleniowych. Podano tam, jakie wartości może osiągać: natężenie oświetlenia na płaszczyźnie okna, światłość oprawy oświetleniowej, emisja światła do górnej półprzestrzeni, luminancja (np. znaków drogowych, reklam). Parametry te zmieniają się w zależności od części doby. Ostrzejsze są po tzw. czasie przyciemnienia (np. w godzinach 23–5), ustalanym przez lokalne władze. Zależne są także od miejsca, w którym znajduje się obiekt.

Tabela 1. Maksymalne poziomy światła przeszkadzającego pochodzącego od zewnętrznych instalacji oświetleniowych według projektu rozporządzenia

Strefa środowiskowa

Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie okna

Światłość oprawy oświetleniowej

Emisja światła do górnej półprzestrzeni

Luminancja                b)

Ev [lx]

I [cd]

ULR [%]

Lb [cd/m2]

Ls [cd/m2]

Przed czasem przyciem-niania       a)

Po czasie przyciem- niania

Przed czasem przyciem-niania

Po czasie przyciem- niania

 

Fasada budynku

Znaki (szyldy, instalacje reklamowe)   c)

E1

2

0

2500

0

0

0

50

E2

5

1

7500

500

5

5

400

E3

10

2

10000

1000

15

10

800

E4

25

5

25000

2500

25

25

1000

a) czas przyciemniania − okres (część doby) w którym obowiązują zaostrzone wymagania w zakresie ograniczenia światła przeszkadzającego, zwykle ustalany i kontrolowany przez władze, zazwyczaj władze lokalne. Jeśli brak jest wymagań, na podstawie racjonalnych przesłanek sugeruje się godzinę rozpoczęcia okresu na 23.00;

b) podane wartości są właściwe dla obu okresów: przed przyciemnianiem i po czasie przyciemniania. Z wyjątkiem strefy E1, gdzie po czasie przyciemniania luminancja powinna wynosić 0;

 c) podane wartości nie dotyczą znaków i instalacji kontroli ruchu drogowego.

gdzie:

E1           strefa całkowicie ciemna, np. parki narodowe lub miejsca chronione

E2           strefa niskiej jaskrawości, np. tereny rolnicze i zamieszkane tereny wiejskie

E3           strefa średniej jaskrawości, np. tereny przemysłowe i tereny podmiejskie

E4           strefa wysokiej jaskrawości, np. centra miast i strefy komercyjne

Ev            pionowe natężenie oświetlenia zmierzone w centralnym punkcie płaszczyzny okna pomieszczenia stałego pobytu, a w przypadku obserwatorium − centralny punkt szczeliny obserwacyjnej

I              światłość każdej oprawy oświetleniowej w kierunku pomieszczenia stałego pobytu lub obserwatorium

ULR        część strumienia świetlnego oprawy określona w %, która jest emitowana powyżej horyzontu, przy jednoczesnym wymogu zamontowania opraw w ten sposób, aby płaszczyzna szyby oprawy była prostopadła do osi pionu

Lb            maksymalna średnia luminancja fasady budynku

Ls            maksymalna średnia luminancja znaków (szyldów, instalacji reklamowych)

Do czterech stref oświetleniowych przyporządkowane zostały również określone klasy obserwatorium, strefy ochronne, klasy światłości, temperatura barwowa, a także maksymalna ilość zainstalowanego oświetlenia.

Aby zobaczyć cały artykuł,
zaloguj się lub zamów dostęp i zyskaj:

  • poprawnie określisz czasookres wykonywania sprawdzeń instalacji
  • zoptymalizujesz zużycie energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz będziesz w stanie właściwie ocenić parametry energii elektrycznej
  • dostaniesz praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać wymagane prawem kontrolne pomiary w instalacjach elektrycznych
  • dowiesz się, jak sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
Kup pełny dostep teraz »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Słowa kluczowe:
pomiary oświetlenia